top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN KIM VAN GENT PHOTOGRAPHY

 

Artikel 1           Definities

 

1. Kim van Gent Photography, gevestigd te Papendrecht, KvK-nummer 67601847, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3           Offertes

 

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.

2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

3. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

 

Artikel 4           Tarieven en betalingen           

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, reiskosten, inzet van extra personen en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van dienstverlener, zullen apart worden gefactureerd.

3. Dienstverlener is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Foto’s en fotoproducten zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

4. Het is in geval van grote projecten of trajecten mogelijk in termijnen te betalen. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Dienstverlener is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

5. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5           Cadeaubonnen

 

1. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na uitgifte geldig en niet inwisselbaar voor contanten.

2. Indien geen contact is opgenomen binnen dit jaar, is geen verlenging van de geldigheid mogelijk.

3. De cadeaubon kan enkel in goed overleg met dienstverlener worden overgedragen. Dienstverlener is gerechtigd de overdracht te weigeren.

4. Een cadeaubon garandeert geen directe beschikbaarheid.

 

Artikel 6           Informatieverstrekking klant

 

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3.  Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 7           Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor dienstverlener tijdens een shoot.

4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.

5. Indien dienstverlener tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

 

Artikel 8           Wijziging en annulering

 

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Dienstverlener zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl als dienstverlener, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.

2. Dienstverlener heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.

3. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Dienstverlener heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage:
Annulering tot 30 kalenderdagen voor de geplande shoot is kosteloos; bij annulering tussen 30 en 7 kalenderdagen voor de shoot wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht en annulering binnen 7 kalenderdagen resulteert in volledige betaling.
Bij annulering van een bruiloftsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd:
Bij annulering tussen 6 en 2 kalendermaanden voor de bruiloft wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 2 kalendermaanden voor de bruiloft wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

4. In geval van een newborn shoot, waarbij de geportretteerde jonger dan twee weken oud is, kan dienstverlener besluiten de shoot eenmalig, binnen dezelfde week, te verplaatsen, indien omstandigheden dit vergen. Indien de geportretteerde ouder dan twee weken is en de shoot niet lukt, is dienstverlener gerechtigd extra kosten in rekening te brengen voor het verzetten van de shoot.

5. Indien klant wenst een aangeschaft traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door dienstverlener wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.

7. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander in overleg met dienstverlener. Dienstverlener is niet gehouden aan een overdracht mee te werken, indien zij gegronde reden ziet hiervan af te wijken.

 

Artikel 9           Overmacht

 

1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van dienstverlener jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 8 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10         Aansprakelijkheid schade

 

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.

4. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.

6. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.

7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

8. Ouders blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid en het welbevinden van hun kinderen tijdens een shoot. Dienstverlener is gerechtigd een shoot te onderbreken indien zij van mening is dat de veiligheid in het geding is.

9. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.

10. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

11. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener in rekening is gebracht.

12. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 11         Auteursrecht, licentie en publicatie

 

1. De rechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van dienstverlener door middel van een aanvullende licentie.

4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.

5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van dienstverlener te vermelden en dienstverlener te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen. Dit recht kan in overleg afgekocht worden.

6. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

7. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant dienstverlener toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Dienstverlener is gerechtigd extra kosten in rekening te brengen indien klant bezwaar maakt tegen publicatie.

9. In tegenstelling tot het hiervoor bepaalde, zal dienstverlener voor publicatie van foto’s uit een boudoirshoot ten alle tijde expliciete toestemming vragen aan klant.

10. Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en is uitdrukkelijke toestemming nodig. Ook is het uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld via Instagram Stories wanneer dienstverlener in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

 

Artikel 12         Bijzondere bepalingen

 

5. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

6. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

7. In geval van vrij werk is dienstverlener te allen tijde gerechtigd de foto’s te publiceren en naamsvermelding te vergen. Tevens zijn de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 13         Levering

 

1. Dienstverlener spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

2. Dienstverlener maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van dienstverlener. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

3. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden. Indien gewenst kan klant ook een album aanschaffen.

4. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

5. Dienstverlener levert geen onbewerkt (RAW) fotomateriaal of materiaal dat niet is geselecteerd aan.


Artikel 14         Fotoalbums
 

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij dienstverlener, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

 

Artikel 15         Klachten

 

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen het overeengekomen tarief.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van klant niet op.

 

Artikel 16         Geschilbeslechting

 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar dienstverlener is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

LOGO KVGPH AI 2019 PNG.png
bottom of page